Gå till...

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Kalmar Klätterklubb, org.nr. 802418-5962 (ideell förening), Spelefanten, Torsåsgatan, 392 39 Kalmar, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet, medlemsmöten och andra evenemang), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till utbildning, under pågående utbildning och efter utbildning vid licenshantering samt uppfyllande av vår anläggnings certifieringskrav.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Klätterförbundet, Kalmar Kommun och Smålandsidrotten.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Register topprep- och ledkort

Vilka delar vi personuppgifter med?

Föreningen är medlem i Svenska Klätterförbundet. Förbundet har som har krav på sina medlemsklubbar att ha en medlemsförteckning i IdrottOnline. IdrottOnline är Riksidrottsförbundets gemensamma datasystem för svensk idrott och i detta system registreras uppgifter som ges i samband med medlemsregistrering.

För bidrag och statligt stöd delas uppgifter med exempelvis Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Klätterförbundet, Kalmar Kommun och Smålandsidrotten. Uppgifter som delas för detta syfte är t.ex. för- och efternamn, personnummer och information om din aktivitet (verksamhet, tidpunkt och lokal).

Uppgifter delas med Smålands Klätterförbund vid tävlingar och andra arrangemang som anordnas med förbundet samt persondata för valda klubbrepresentanter.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Om du betalar med kort i vår Zettle-kortläsare så hanteras de angivna betaluppgifterna av Zettle. Om du för över pengar till vårat PlusGirokonto så hanteras betaluppgifterna av Nordea. Klubbens e-mejl hanteras av Google ”G Suite”. Inga personuppgifter ges aktivt ut av föreningen till dessa parter.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Personuppgifter som är nödvändiga för föreningsadministration ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Information uppgiven vid anmälan till kurser och evenemang som hålls av klubben raderas efter kursens eller evenemangets slut om inte informationen är nödvändiga för exempelvis ansökan av bidrag, redovisning av aktivitet, rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår. För information i Utbildningsmodulen i IdrottOnline ansvarar RF och SISU.

Licenshantering i form av register av topprep- och ledkort sparas tills dess att medgivande återkallas.

Loggar på hemsidan sparas under begränsad tid med detaljerad information (exempelvis IP-adress, besökstid och klient) och därefter i aggregerad form utan detaljer.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen. Kontaktinformation finns på hemsidan under Kontakta oss.

Länkar