Gå till...

Kallelse till årsmöte 2023

Välkomna till årsmöte torsdag den 2 februari 2023, klockan 19:00. Vi träffas i vår lokal i Spelefanten på Torsåsgatan 7, Kalmar.

Kom och påverka vad klubben ska jobba med under kommande verksamhetsår.

Obs! Den ordinarie öppettiden är inställd till förmån för mötet.

Preliminär dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Närvarolista/röstlängd fastställs
3. Mötets utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av mötesjusterare
8. Verksamhetsberättelse för 2022
9. Ekonomisk redovisning för 2022
10. Ansvarsfrihet
11. Val av styrelse
a. Ordförande
b. Kassör
c. Sekreterare
d. Ledamöter
12. Val av revisorer för 2023
13. Val av valberedning
14. Val av representant och ombud till Smålands Klätterförbund
15. Verksamhetsplan 2023
16. Medlemsavgift 2023
17. Övriga frågor